Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Imcoinsa 1985, S.L. - Fitxes de producte

Accessories per a bastides

Accessoris per a carretons

Altres compressors

Altres eines i accessoris per a la construcció

Altres equips per la construcció i obres públiques

Altres màquines manuals per a la construcció i obres públiques

Altres tipus d'eines de subjecció

Aplanadores de formigó

Aspiradors de neteja

Aspiradors i bufadors

Assecadors d'aire

Axamfranadores

Bastides mòbils

Broques d'acer

Broques de diamant

Broques de metall dur

Broques especials

Broques per a fusta

Broques per a la construcció

Cables i mànegues elèctriques de potència

Caixa de biaixos

Caragols d'estrènyer o serjants

Carregadors de bateries

Clavadores

Compactadores de corrons

Compressors de cargol

Compressors mòbils

Conduccions i mangueres per a reg

Convertidors i condicionadors de senyal

Corones

Corrons compactadors

Dipòsits

Discos abrasius

Discos de diamant

Discos de tall i desbast

Discos per a la construcció

Eines per a estucs, pareds i sostres

Elements d'ancoratge

Equips per a encofrat

Equips per la compactació

Equips portàtils de soldadura

Fileres de roscar a mà

Fresadores per l'asfalt

Fulles i discos per a fusta

Grapadores

Grups electrògens

Martell elèctrics

Martells i maces

Martells pneumàtics

Mascles de roscar

Motors elèctrics de corrent altern, motors asíncrons i motors CA

Motors vibradors

Pistoles d'impacte

Portabroques

Productes diversos de ferreteria

Punters

Purgadors

Quadres i armaris elèctrics, caixes i racks

Ràcords

Regles vibradores

Safates i planxes compactadores

Serres de cinta per a metall

Serres trossejadores per a fusta

Soports i peus d'anivellament

Talladores d'angles

Talladores de juntes

Talladores de materials de construcció

Transpalets elèctrics amb plataformes elevadores

Trepants elèctrics

Tubs i mànegues flexibles

Vibradores per formigó

Voltímetres (instruments de mesura de tensió) y detectors de tensió

*