Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia (AEAGG) - Datos de contacto

Ubicación y datos de contacto
Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia (AEAGG)
López Gómez de Marzoa, s/n - Edif. Feuga Of. 11
15705 Santiago de Compostela (A Coruña) España

Cómo llegar

☎:  +34‑‑981568967  
🖷:  +34‑‑981568993
w:  www.aeagg.org
Asociación de las artes gráficas

NOTA: Aunque hemos hecho esfuerzos razonables para comprobar la corrección de la ubicación de la empresa/entidad, no podemos garantizarla al 100%

Presentación

A Asociación de Empresarios de Artes Gráficas de Galicia é unha organización de carácter empresarial fundada en decembro de 1990 para mellorar a defensa dos intereses do gremio e avanzar no logro dun sector gráfico galego competitivo e exemplar. Na actualidade reúne a un total de 146 empresas asociadas, das que 12 son firmas de provedores en calidade de socios colaboradores.

A Asociación ten, entre outros, como fins primordiais, os seguintes:

Representar, xestionar e defender os intereses económico-sociais e profesionais dos seus membros.

Realizar as accións necesarias para facilitar a formación profesional e a innovación tecnolóxica.

Coordinación e unión de forzas fronte a problemas comúns.

Creación e mantemento de servicios propios de interés común para os seus membros.

Negociar acordos, en representación das empresas dos asociados con organismos públicos e privados.

Informar aos asociados en cantas materias afectan ao desenvolvemento orgánico e profesional dos mesmos.

Facilitar datos, informes e estudios sobre temas de interese común para os empresarios do sector.

Relacionarse con outras organizacións empresariais, nacionais e extranxeiras.