Posicionamos su web SEO / SEM

Chauvin Arnoux Ibérica, S.A. - Fitxes de producte

Altres equips de control ambiental

Altres equips elèctrics de mesura

Analitzadors d'espectre, de senyals i vectorials

Analitzadors i comprobadors de xarxes elèctriques

Anemòmetres

Aparells de localització de cables i canonades

Calibradors de processos i dispositius de mesura

Càmeres termogràfiques

Comptadors elèctrics, medidors d'energia i potència

Contactors i relés

Convertidors i condicionadors de senyal

Eines diverses per l'electricitat

Equips/sistemes d'adquisició/registre de dades

Fasímetres, indicadors de rotació de fases

Generadors de funcions i de senyals

Instrumentació per a instal·lacions FV

Mesuradors d'aïllament

Mesuradors de resistència de 'terra'

Micròmetres d'exteriors

Ohmímetre (instruments de mesura de resistències i impedàncies) i conductímetres

Oscil·loscopis

Pinces amperomètriques, vatimètriques i multímetriques

Polímetres (instruments de mesura de corrent, tensió, resistència, freqüència, …)

Sistemes d'identificació i control de vehicles

Sistemes de control d'energia reactiva, factor de potència (cos fi) i bateries de condensador

Sondes, puntes de prova i terminals per a equips de mesura

Tacòmetres, dinamos tacomètriques (aparells mesuradors de velocitat)

Termòmetres d'infrarojos

Termòmetres especials

Voltímetres (instruments de mesura de tensió) y detectors de tensió