Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Plaques i panells aïllants

Knauf K762.es Safeboard Antirradiaciones

Envans antirradiaciones: estructura simple, amb dues plaques a cada costat

Fotografia de Envans antirradiaciones
Els sistemes Safeboard antirradiaciones Knauf estan compostes d'una estructura metàl·lica i plaques de guix laminat Safeboard, cargolades a dues cares. L'estructura metàl·lica va fixada a la construcció original i constitueixen un suport per al muntatge de les plaques.

Knauf Safeboard Antirradiaciones són envans PYL amb estructura metàl·lica, que porten plaques Knauf Safeboard Antirradiaciones en la cara interior i plaques Diamant en la cara vista.

Knauf Safeboard són Plaques PYL DF, segons DIN 18180 amb propietats antirradiaciones, que vénen en les següents mesures: espessor x ample x Longitud 12,5 x 625 x 2500 mm, i són plaques provinents de processos secundaris.

Les plaques es tallen amb una fulla, com qualsevol altra placa de Guix Laminat. Es talla el cartró i amb un cop sec en la seva part posterior, es trenca l'ànima. Les vores es retoquen amb una raspa, i en cas necessari, es poden bisellar.

Els espessors adequats de la placa Knauf Safeboard antirradiaciones, depenen de l'espessor de plom requerit, ajustat a la potència de la màquina que emet les radiacions, segons la taula adjunta que indica els espessors en mm. (1,0/2,0).

L'estructura metàl·lica ha de ser estanca en tot el seu perímetre i ha de portar una banda acústica. Entre les plaques porta una manta de llana mineral que permet un aïllament acústic elevat. També és possible la instal·lació de caixes de mecanismes, instal·lacions sanitàries, etc. S'ha de tenir en compte que per evitar trencar l'aïllament, utilitzant elements adequats. S'hauran de respectar les juntes de dilatació de la construcció. També es recomana fer una junta de dilatació en l'envà, per cada drap de 15 m d'envà.