Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Federación de Gremios de La Construcción - Dades de contacte

Ubicación y datos de contacto
Federación de Gremios de La Construcción
Av. Rey Juan Carlos 92, P. 4 Of. 10
28916 Leganés (Madrid) Espanya

Cómo llegar

☎:  +34‑‑902946404  
w:  www.gremios.org

NOTA: Encara que hem fet esforços raonables per comprovar la correció de la ubicació de l'empresa/entitat, no podem garantir-la al 100%

Presentación

La Federació de Gremis de la Construcció té com a fi general promoure l'activitat empresarial dels diferents gremis del sector de la construcció, preconitzant i exigint per a això els màxims nivells de seguretat, qualitat i integritat.

Els objectius i finalitats generals de l'entitat són els següents:

Representació, defensa i promoció dels interessos econòmics, socials i professionals del sector, en general, i dels seus membres, com a col·lectiu amb interessos comuns.
Resolució de problemes comuns a les entitats federades, i que siguin d'interès per a tot el col·lectiu.
Organització i promoció d'activitats i serveis comuns, d'interès per als membres, de naturalesa professional, econòmica, assistencial, de previsió i anàlegs.
Coordinar i potenciar la comunicació i difusió de les activitats de les entitats membre a través de la federació.
Vetllar perquè la lliure competència en el sector no es vegi alterada per pràctiques que la vulnerin.
Protegir als seus membres enfront de les situacions d'intrusisme professional.
Entaular i mantenir relacions i eventualment, integrar-se en, o col·laborar amb aquelles organitzacions empresarials i professionals d'àmbit provincial, autonòmic, estatal, europeu o internacional, que representin interessos relacionats amb els propis de la federació o dels seus membres.
Procurar assessorament i formació als membres en matèria de prevenció de riscos laborals relacionats amb l'objecte de la federació.
Donar assessorament i formació als membres en matèria de normativa reguladora de l'activitat empresarial de la construcció.
La possibilitat d'elaborar un Conveni Col·lectiu propi per a les empreses que formen part de la federació, de tal forma que, es contribueixi, en paral·lel amb els sindicats, a la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis.
Ostentar la representació institucional del col·lectiu davant Administracions i Organismes públics.
Quants uns altres d'anàloga naturalesa es considerin necessaris o convenients o li siguin encomanats per la Llei.

És també una fi primordial de la federació organitzar activitats de promoció de les activitats professionals especialitzades dins dels diferents gremis de la construcció.

Es considerarà preferent l'obtenció del suport i cooperació institucional en aquestes finalitats, que podran ser complementats per uns altres que proposi l'Assemblea General.

Si desitja obtenir més informació així com per tractar qualsevol qüestió que consideri oportuna, no dubti a posar-se en contacte amb el Secretariat de la Confederació.