Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Accesorios para Elevación y Transporte, S.A. (ELYTRA) - Dades de contacte

Ubicación y datos de contacto
Accesorios para Elevación y Transporte, S.A. (ELYTRA)
Pol. Ind. 103 - Urune 1-3 - Irurzun, 1-6
20100 Lezo (Gipuzkoa) Espanya

Cómo llegar

☎:  +34‑‑943524200  
🖷:  +34‑‑943523200
w:  www.elytra.es
Fabricació i distribució de maquinària i solucions per a treballs en altura

NOTA: Encara que hem fet esforços raonables per comprovar la correció de la ubicació de l'empresa/entitat, no podem garantir-la al 100%

Presentación
Accesorios para Elevación y Transporte, S.A. (ELYTRA)

Accessoris per a elevació i transport, S.A. “ELYTRA” es funda l'any 1.963 situant-se al barri d'Herrera de Sant Sebastià per a la fabricació d'enrolladores per a cable elèctric i mànegues pneumàtiques o hidràuliques, amb una gamma que oscil·la des dels 200mm. de diàmetre fins a més de 6m. de diàmetre, oferint servei a molt diferents sectors des de petits tallers, garatges, etc., fins a enrolladores de gran alimentació per a grues de port, grues pòrtic o portacontenedores.

En 1.970 es desplacen a Lezo, on actualment se situen les seves instal·lacions. Sense abandonar la fabricació d'enrolladores, que constitueix l'àrea de treball principal, ELYTRA, inicia en 1.970 la fabricació d'equips d'imant permanent per a la depuració i manutenció magnètica.
Així en 1.989 inicia el desenvolupament de línies i elements de seguretat laboral per a ús col·lectiu o individual, donant un servei integral d'instal·lació clau en mà, formació i inspecció de línies de vida flexibles i rígides tant horitzontals com a verticals, així com subministrament d'Equips de Protecció Individual per a treballs en altura.
En l'actualitat ELYTRA proporciona un servei al client d'Enginyeria integral.

ELYTRA és una empresa en la qual no es transforma ni física ni químicament cap producte. La seva activitat tècnic-comercial s'acompanya principalment d'emmagatzematge i muntatge dels diversos component que formen el conjunt adequat. Quant a requisits legals se sotmet a la norma UNE-EN ISO 14001, annex a, articulo a.3.2 apartat b.