Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Garma Electrónica, S.L. - Fitxes de producte

Accessoris per a sitges

Alarmes

Altres components per a comunicacions sense fils

Altres equips contra incendis i explosions

Altres equips de laboratori

Altres equips de mesurament de nivell

Altres equips i components per a xarxes informàtiques

Altres equips per al tractament de l'aigua

Altres instruments d'anàlisis

Amplificadors i comparadors

Analitzadors i comprobadors de xarxes elèctriques

Analitzadors químics i d'alcohol

Aparells mesuradors d'humitat per a fusta

Autòmats programables (PLC)

Baròmetres i vacuòmetres

Cabalímetres electrònics i electromagnètics

Cables, connectors i adaptadors per aplicacions de dades i informàtica

Càmeres de vigilància

Codificadors lineals i altres transductors de posicionament i desplaçament

Codificadors rotatius (transductors de rotació, àngle)

Comptahores i comptadors de pulsos

Connectors per a dades, senyals de control i petites potències

Controladors de bombes, pressió, cabal i nivell

Controladors i mòduls de seguretat per a màquines

Convertidors i condicionadors de senyal

Convertidors, adaptadors i altres equips per a xarxes i busos de comunicacions

Cortines i barreres de seguretat, escàners de seguretat

Displays de gran format

Encaminadors (routers), commutadors (switches), concentradors (hubs) i mòdems

Equips per la control d'accès i presència

Equips/sistemes d'adquisició/registre de dades

Il·luminació LED

Indicadors de pes

Indicadors, visualitzadors (displays), comptadors, totalitzadors (digitals)

Instal·ladors elèctrics, electricistes

Interruptors d'emergència (dispositius de parada d'emergència)

Interruptors, polsadors, selectors i pilots

Mesuradors d'humitat per a materials de construcció

Mesuradors de nivell de granulats

Mesuradors de temperatura i humitat (termohigròmetres)

Mesuradors i interruptors de flotador, boies

Mòdems, radiomòdems i altres equips de transmissió de dades

Mòduls de comunicacions i I/S per a autòmats programables

Panys de seguretat

Relés i interruptors de seguretat

Resistències i potenciòmetres

Senyalització industrial

Senyalització LED

Servocontroladors, controladors de velocitat i posició (moviment, 'motion')

Software de control de producció

Sondes, sensors i transmissors de pressió

Sondes, sensors i transmissors de temperatura

Sondes, sensors, interruptors i transmissors de nivell

Tacòmetres, dinamos tacomètriques (aparells mesuradors de velocitat)

Terminals d'interfície home-màquina (HMI) i pantalles

Termòmetres especials

Termòstat, controladors, reguladors i transmissors de temperatura

Ventiladors per a racks i quadres elèctrics, dissipadors de calor i refrigeradors

Voltímetres (instruments de mesura de tensió) y detectors de tensió

*